Koncepcja Pracy

Koncepcja pracy

Przedszkola BAJKA w Międzyborzu

na lata 2015 – 2019

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2014 roku

 

„Dziecko jest chodzącym cudem,

jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”.

Phil Bosmans

 

WIZJA

   Tworzymy przedszkole szczęśliwego dzieciństwa, do którego dzieci będą uczęszczały chętnie i z radością. Nasi wychowankowie będą ludźmi twórczymi, wrażliwymi, z poczuciem własnej wartości i szacunku dla innych. Wykształcimy w nich przyszłego odbiorcę sztuki i kultury. Odkryjemy w dzieciach talenty aktorskie, muzyczne, plastyczne i taneczne.

   Proponując dzieciom różnorodne sytuacje edukacyjne nie zapominamy, że najważniejszą formą działalności dzieci jest zabawa.


MISJA PRZEDSZKOLA

   Każde dziecko jest dla nas ważne! Robimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe; pomagamy mu poznać siebie, stać się człowiekiem samodzielnym i otwartym na świat. Priorytetem dla wszystkich pracowników naszego przedszkola jest zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Dzieci opuszczające nasze przedszkole będą otwarte, twórcze i spontaniczne; będziemy dążyć do tego, żeby były pomysłowe, miały bogaty słownik, chętnie rysowały, tańczyły i śpiewały. Dążymy do tego, aby dzieci znały siebie i swoje możliwości oraz szanowały odrębność innych. Staramy się, żeby dzieci umiały rozwiązywać problemy i były dobrze przygotowane do podjęcia roli ucznia.

   Bardzo ważną rolę w przedszkolu pełnią rodzice. Uczestniczą w życiu przedszkola, współdecydują o jego działalności. Rodzice są informowani o rozwoju swojego dziecka, o jego postępach i niepowodzeniach, a także uzyskują pomoc specjalistów.

 

Podejmowane działania edukacyjne sprawiają, że dzieci w naszym przedszkolu czują się akceptowane i szczęśliwe.

Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.

Dbamy o kształtowanie wrażliwości estetycznej, pomagamy wszystkim dzieciom w pełnym rozwoju ich talentów
i zainteresowań.

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE PRZEDSZKOLA
 1. Przedszkole wspiera działania wychowawcze rodziców, integruje oddziaływania wychowawcze własne, rodziny i środowiska.
 2. Stwarza środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).
 3. Rozwija u dziecka dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w otaczającym nas świecie.
 4. Kształtuje w dziecku postawę dialogu, umiejętności słuchania innych
  i skutecznej komunikacji międzyludzkiej.
 5. Uczy tolerancji i akceptacji.
 6. Przygotowuje do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyboru i hierarchizacji.
 7. Uczy odpowiedzialności za siebie i innych, godzenia wolności własnej
  z wolnością innych.
 8. Uczy szacunku do wspólnego dobra, dziedzictwa kulturowego i dorobku narodowego. Kształtuje postawy patriotyczne.
 9. Umożliwia dzieciom poznanie, zrozumienie podstawowych zależności, związków zachodzących w naturalnym środowisku oraz uczy odpowiedniego postępowania wobec niego.
ZADANIA NAUCZYCIELA
 1. Zapewnić dzieciom przyjazne i różnorodne środowisko edukacyjne uwzględniające rozwój fizyczny i wielozmysłowe doświadczenie świata w kręgu ludzi, sztuki, techniki i przyrody.
 2. Pomagać dziecku umacniać wiarę we własne siły, kształtować prawy charakter i uczyć znajdować radość w pożytecznym działaniu.
 3. Zaszczepić postawy pozytywnego i zrównoważonego reagowania
  w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób.
 4. Rozwijać umiejętności współistnienia, współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej poprzez wspólną zabawę, naukę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu.
 5. Kształtować postawy tolerancji i akceptacji wobec innych.
 6. Koordynować oddziaływania wychowawcze własne, przedszkola, środowiska lokalnego i domu rodzinnego dziecka.
 7. Tworzyć przedszkole bezpieczne, w którym wychowankowie nie boją się nas (nauczycieli), a my nie boimy się dzieci i rodziców.
 8. Pracować, bawić się i uczyć razem z dzieckiem.
 9. Uczyć rozwiązywania problemów w sposób twórczy.
 10. Troszczyć się o harmonijny rozwój wychowanka.
 11. Wprowadzać go w świat wiedzy.
 12. Stwarzać sytuacje, w których dziecko rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.
 13. Rozwijać zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych
  i przestrzennych, itp.
 14. Dążyć do tego, aby być autorytetem, doradcą i przewodnikiem.
 15. Bezwarunkowo akceptować dziecko jako osobę, natomiast warunkowo jego postępowanie.
Cele strategiczne koncepcji przedszkola
 1. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci
 • Zapoznawanie dzieci z zasadami zdrowego żywienia poprzez realizację ogólnopolskich oraz własnych programów nauczycieli;
 • Uwzględnianie indywidualnych diet w żywieniu dzieci; dbałość
  o higienę fizyczną poprzez realizację programów własnych nauczycieli;
 • Dbałość o higienę psychiczną przedszkolaków poprzez stworzenie kącików relaksacyjnych oraz salki rekreacyjnej oraz rozwój emocjonalny poprzez realizację m.in. programu „Przyjaciele Zippiego”;
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych poprzez realizację programów ogólnopolskich i własnych nauczycieli oraz poprzez wycieczki, m.in. do Straży Pożarnej i na Posterunek Policji;
 • Sukcesywna modernizacja lub rozbudowa placówki w celu polepszenia warunków lokalowych, modernizacja placu zabaw
  w celu wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci.

 

 1. Przedszkole otwarte na potrzeby wszystkich dzieci
 • Stwarzanie maksymalnie korzystnych warunków wychowawczych
  i edukacyjnych dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym.
 • Zachęcanie rodziców do udziału w spotkaniach integracyjnych, włączanie rodziców w życie placówki, wspomaganie w trudnych sytuacjach dotyczących ich dziecka.
 • Realizacja programu adaptacyjnego;
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania wszystkich dzieci
  w grupie i między grupami;
 • Poszanowanie inności i indywidualności drugiego człowieka oraz uwrażliwianie na jego potrzeby.
 • Przezwyciężanie lęku w nawiązywaniu kontaktów społecznych.
 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na sprzęt do integracji sensorycznej, sprzęt rehabilitacyjny.
 • W celu wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności przedszkole współpracuje z innymi przedszkolami
  i placówkami oświatowymi;
 • Przedszkole bierze udział przedszkola w różnorodnych akcjach charytatywnych np. „GÓRA GROSZA”, „Szlachetna Paczka”;

 

 1. Dziś przedszkolak, jutro obywatel świata
 • Dzieci przestrzegają wspólnie ustalonych zasad w postaci kontraktów grupowych;
 • Rozwijanie umiejętności językowych poprzez prowadzenie zajęć przedszkolnych w języku polskim i angielskim;
 • Realizowanie własnych programów, m.in.: „Moja BAJKOWA przygoda z językiem angielskim”;
 • Wykorzystanie naturalnych zdolności dzieci do przyswajania przekazywanych informacji podczas zabawy;
 • Polska to nasza Ojczyzna – kształtowanie postawy patriotycznej;
 • Dziecko Europejczykiem i obywatelem świata – przekazywanie wiedzy o kulturze innych krajów.

 

 1. Twórczy profil przedszkola
 • Rozwijanie szeroko rozumianej aktywności twórczej dziecka;
 • Kształtowanie kreatywnej postawy dzieci poprzez realizację programów własnych nauczycieli;
 • Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne i sztuki plastyczne;
 • Dostarczanie dzieciom pozytywnych emocji w kontaktach
  z muzyką poprzez aktywne słuchanie muzyki, m.in. według metody Batii Strauss;
 • Wdrażanie do roli widza, aktora, słuchacza, czytelnika poprzez współpracę z instytucjami kulturalnymi: teatr, filharmonia, szkoła muzyczna w Sycowie, biblioteka, M – GOK, Muzeum Miasta Sycowa i inne.
 • Aktywne uczestnictwo w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz przeglądach artystycznych (reprezentowanie przedszkola i udział w imprezach środowiskowych).
 • Wystawianie teatrzyków i przedstawień odgrywanych dla dzieci
  i przez dzieci oraz przedstawień w wykonaniu nauczycieli
  i rodziców;
 • Zapoznawanie z utworami literatury dziecięcej poprzez realizację ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

Cele szczegółowe

 1. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych.
 2. Zwiększenie skuteczności bieżącego informowania rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 3. Opracowanie programu oddziaływań wychowawczych uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 4. Kadra przedszkola dążąca do systematycznego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzania zakresu kompetencji.
 5. Zwiększenie skuteczności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy
  z dzieckiem oraz w przeprowadzeniu i opracowaniu innowacji.
 6. Wypracowanie systemu zapewniania jakości pracy przedszkola.

 

Oczekiwane efekty

 1. Zmniejszy się występowanie zachowań niepożądanych u dzieci, szczególnie agresji i konfliktów.
 2. Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i zapobiegania sytuacjom konfliktowym.
 3. Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych
  w przedszkolu formach współpracy.
 4. Nastąpi większa integracja rodziny z przedszkolem.
 5. Wzrośnie pozytywne postrzeganie placówki w środowisku lokalnym.
 6. Wzrośnie bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci.
 7. Prawa dziecka będą znane i akceptowane przez wszystkich.
 8. Wzbogaci się oferta edukacyjna przedszkola.
 9. Wzrośnie skuteczność pracy nauczycieli.
 10. Wzrośnie motywacja do podejmowania działań innowacyjnych
  i zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.
 11. Wzrośnie efektywność pracy rady pedagogicznej (forma zespołowa, warsztatowa).
 12. Wzrośnie zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku
  i motywacja w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.
 13. Nauczyciele w lepszym stopniu niż dotychczas będą wspierali rodziców w pracy z dzieckiem w domu.

5. Absolwent Przedszkola BAJKA w Międzyborzu

 • posiada duży zasób wiedzy o środowisku społecznym
  i przyrodniczym;
 • jest aktywny w podejmowaniu działań;
 • jest twórczy i samodzielny w działalności zabawowej i edukacyjnej;
 • czuje się Polakiem i obywatelem świata;
 • zna zasady zdrowego stylu życia;
 • jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych;
 • nie obawia się występować publicznie, recytuje, śpiewa i tańczy;
 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych.

Nasze przedszkole zapewnia optymalne warunki rozwoju każdemu dziecku.

Tutaj bawimy się i uczymy.

W naszym przedszkolu jest kolorowo
i bezpiecznie.

 

 

W każdym roku szkolnym na podstawie koncepcji opracowywany i realizowany jest Roczny Plan pracy przedszkola. Nauczyciele i rodzice biorą udział w modyfikacji koncepcji przedszkola.

 

TOP
Skip to content