Historia

Pierwsze, tuż po II wojnie światowej przedszkole w Międzyborzu powstało w latach 1948/49, mieściło się w salce katechetycznej i liczyło ok. 15 dzieci. W latach pięćdziesiątych XX wieku w związku z trudnościami lokalowymi przedszkole jeszcze trzykrotnie zmieniało swoją siedzibę, w Rynku 12, na ul. Wrocławskiej oraz w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Z początkiem lat sześćdziesiątych na ul. Kościelnej 4 powstało przedszkole jednooddziałowe, którego kierowniczką była pani Danuta Linowiecka, nauczycielką pani Wanda Wieczorek, kucharką pani Jadwiga Wojtaszek, woźną oddziałową pani Hildegarda Brodziak. Do przedszkola tego uczęszczało ponad 30 dzieci.

Ze względu na dużą ilość dzieci i trudne warunki lokalowe podjęto decyzję budowy nowego przedszkola przy ul. Kościelnej 2. W połowie lat sześćdziesiątych pod budynkiem przyszłego przedszkola wmurowano kamień węgielny, w postaci butelki z datą zapisaną na kartce papieru. Butelkę tę zakopano i pewnie po dziś dzień znajduje się pod fundamentami budynku. Przedszkole budowano kilka lat, niejednokrotnie w czynie społecznym przy udziale mieszkańców Międzyborza, a na szczególne podkreślenie zasługuje wielkie zaangażowanie w tym przedsięwzięciu pana Józefa Zadki, ówczesnego Przewodniczącego Rady Miejskiej.

15 stycznia 1968r. oddano do użytku nowy budynek przedszkola: dwie sale zabaw, sypialnię, dwie łazienki dla dzieci i jedną dla pracowników, kuchnię, biuro dyrektora, magazyn żywnościowy i szatnię. Przyjętych zostało ok. 50 dzieci, które zostały podzielone według wieku: I oddział dzieci 3,4 letnie, II oddział 5,6 letnie.

 

Zdjęcie 1. Pierwsza grupa przedszkolnych dzieci przed nowym budynkiem przedszkola- rok 1968

Pierwsza grupa przedszkolnych dzieci przed nowym budynkiem przedszkola- rok 1968

Od lewej strony panie: Kazimiera Surma i Wanda Wieczorek

Przedszkole było czynne 10 godzin: od 6.30. do 16.30, a funkcję kierownika objęła pani Kazimiera Surma.

Zdjęcie 2.

Kaziemiera Surma

Kazimiera Surma

Dostrzegając potrzebę rozwoju placówki pod kierunkiem pani dyrektor pracownicy wraz z rodzicami dzieci organizowali wieczorki, zabawy taneczne, a uzyskany zysk przeznaczano na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych. Ponadto rodzice bardzo chętnie włączali się w różnorodne prace na rzecz przedszkola, np. zagospodarowywanie terenu na placu zabaw, sadzenie drzew. Na uwagę zasługuje fakt, iż zakładem opiekuńczym został Zakład Odzieżowy Sira, który również wspomagał rozwój placówki.

Zdjęcie 3. Pracownicy przedszkola przed nowym budynkiem przedszkola- rok 1969

Historia 2
Od lewej stoją: Jadwiga Wojtaszek – kucharka, Feliks Duchnik – palacz – konserwator, Irena Zińczuk – wożna, Wanda Wieczorek – nauczycielka, Ludwika Warkocz – pomoc nauczyciela.

Od lewej siedzą: Maria Żak – nauczycielka, Kazimiera Surma – dyrektor, Hildegarda Brodziak – pomoc kucharki

W latach 1973 – 78 na stanowisko dyrektora przedszkola zostały powołane panie: Krystyna Szmaj, Wanda Wieczorek, Róża Kowalska, Elżbieta Zadka i Zuzanna Mąkosza.

Od 1978r. dyrektorem Przedszkola została znów pani Kazimiera Surma i funkcję tę pełniła aż do przejścia na emeryturę. W tym okresie, ze względu na zwiększającą się liczbę dzieci w przedszkolu zlikwidowana została stała sypialnia, a w jej miejsce utworzono III oddział, grupę dzieci 6 letnich.

W 1991r. zmieniła się nazwa przedszkola na Publiczne Przedszkole Samorządowe, organem prowadzącym został Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu.

Od 1 września 1992 roku funkcję dyrektora przedszkola powierzono pani Bogumile Włodarz, którą pełniła do 31 sierpnia 2007r.

Zdjęcie 4.

Bogumiła Włodarz

mgr Bogumiła Włodarz

W tym czasie przedszkole w dalszym ciągu prężnie się rozwijało – przeprowadzono generalny remont wnętrza przedszkola, odnowiono i doposażono kuchnię, biuro dyrektora, szatnię, łazienki; modernizacji uległy również sale, które całkowicie zmieniły swój wygląd pod względem kolorystyki, jak i wyposażenia – zostały zakupione nowe meble, wzbogacona została baza dydaktyczna o atrakcyjne zabawki, zakupiono nowoczesny sprzęt audiowizualny.

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola Rada Pedagogiczna stale się doskonali, uczestnicząc w konferencjach, różnorodnych kursach i warsztatach organizowanych na terenie przedszkola, jak również przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Wykorzystując zdobytą wiedzę nauczycielki stosują w pracy wychowawczo – dydaktycznej różnorodne metody i formy pracy z dziećmi (m.in. Weronika Sherborne, Dennison, Klanz), są zaangażowane i pomysłowe, stąd udaje się osiągać sukcesy  w pracy dydaktycznej, co potwierdzają wysokie wyniki umiejętności edukacyjnych dzieci. Rozumiejąc konieczność integracji ze środowiskiem rodzinnym przedszkolaków, organizowane były co roku festyny rodzinne i zabawy dla rodziców; z zysku z zabawy jubileuszowej w 2003r. uatrakcyjniono plac zabaw w ekologiczny sprzęt rekreacyjno – zabawowy. Mając świadomość, jak ważne w rozwoju dzieci jest poznanie świata wszystkimi zmysłami i jednocześnie chcąc urozmaicić pracę wychowawczą i dydaktyczną, organizowane były różnorodne wycieczki, m.in. do wrocławskiego ZOO, Ostrowiny i wielu innych miejsc. Wspomnieć należy również o aktywnym udziale dzieci w Jasełkach, wystawianych w kościele czy w różnorodnych imprezach organizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, np. DNI MIĘDZYBORZA, Dzień Babci dla emerytów. To tylko niektóre przykłady dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Spójne kierunki pracy wpłynęły znacząco na prawidłowe funkcjonowanie i jakościowy rozwój przedszkola, a efekty działań zauważane i doceniane przez środowisko lokalne oraz władze samorządowe i oświatowe.
Wszystkie działania przedszkola wspiera Komitet Rodzicielski, który we wrześniu 2001r. przekształca się w Radę Rodziców, uzyskując w ten sposób większe kompetencje.

Od 1 września 2007r. funkcję dyrektora objęła pani Małgorzata Janicka.

Zdjęcie 5.

Małgorzata Janicka 1

mgr Małgorzata Janicka

W życiu małego człowieka przedszkole to nie tylko pierwsza placówka edukacyjna, w której poznaje literki, uczy się czytać i liczyć. Przedszkole powinno być miejscem, w którym dziecko rozwija swoje naturalne zdolności i zainteresowania, poznaje świat poprzez zabawę i naukę: kolorowe, wesołe, pełne atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa. Z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że takie właśnie przedszkole jest w Międzyborzu, a stworzenie go możliwe było tylko i wyłącznie w tak zgranym zespole ludzi,dla których praca jest pasją, a nie obowiązkiem. Idea tworzenia życzliwego i przyjaznego przedszkola przyświecała ludziom, którzy w mniejszym czy większym stopniu przyczynili się do rozwoju tej placówki i w tym miejscu serdecznie wszystkim dziękujemy!

Zdjęcie nr 1 i 3 – prywatne zbiory p. Kazimiery Surmy

Zdjęcie nr 2, 4, 5 – p. Stefan Mizera

Wspominały dnia 05.03.2008r:

Kazimiera Surma

Ludwika Warkocz

Mirosława Wróbel

Mirosława Binek

Opracowała: Małgorzata Janicka

Zespół nauczycieli w składzie: Małgorzata Mazur, Longina Mizera i Monika Czysta, na spotkaniu w dniu 21 lutego 2013 roku podjął się trudu, ale jednocześnie i przyjemności opisania najnowszej historii naszego przedszkola.

Przedszkole kontynuuje dobrą jakość pracy, mając wyraźnie określone priorytety wychowawcze. Na pierwszym miejscu stawia podmiotowość i dobro dziecka, jego wszechstronny rozwój,i przede wszystkim – właściwe przygotowanie do nauki w szkole. Od roku 2008 funkcjonuje strona internetowa, która staje się prawdziwą wizytówką przedszkola. Umieszczane są na niej różnorodne komunikaty i bieżące wydarzenia z życia przedszkola; w roku 2012 pojawia się galeria prac dziecięcych. W związku z dużym zapotrzebowaniem rodziców na pobyt dzieci w przedszkolu, w lipcu 2011 roku rozpoczęto tworzenie od podstaw dwóch sal przedszkolnych w wynajętych pomieszczeniach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu, które mogły pomieścić 42 dzieci. Sale odremontowano, odmalowano, zakupiono meble, stoliczki, krzesełka, dywany i przede wszystkim zabawki. Utworzono szatnię dziecięcą i łazienkę.

Sala Żabki

Sala Tygryski

Na zdjęciach dwie nowe sale przedszkolne, które znajdują się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu.

W nowych dwóch oddziałach dzieci korzystają z posiłków przygotowywanych przez przedszkolną kuchnię (śniadanie i obiad). Żeby było to możliwe zakupiono profesjonalne termosy do przewozu żywności, a z ZGKiM  podpisano porozumienie o dostarczanie i przewóz żywności do „zerówek”, do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Z początkiem lipca ruszyły prace modernizacyjne również w głównym budynku przedszkola – kuchnia przedszkolna poddana była kompleksowej modernizacji, bowiem zwiększyła się ilość wydawanych posiłków. Na dwóch salach w związku z zaleceniami Sanepidu zmieniono oświetlenie na silniejsze, wymieniono po jednym oknie od narożników, sale odmalowano. We wrześniu, z związku z awarią pieca c.o., który miał już jedenaście lat i poddawany był wielokrotnemu spawaniu, zakupiono i zamontowano nowy piec. Remonty są zawsze planowe i na bieżąco przeprowadzane, dzięki czemu nasze przedszkole postrzegane jest w środowisku jako placówka funkcjonalna, zadbana i kolorowa, ale rok 2011, a konkretnie lipiec i sierpień był pod tym względem przełomowy.  W związku z utworzeniem dwóch nowych oddziałów i co za tym idzie zwiększeniem ilości przedszkolaków (do przedszkola może maksymalnie uczęszczać 117 dzieci!), zwiększyło się również zatrudnienie pracowników w naszym przedszkolu; od 1 września 2011 roku w przedszkolu pracuje 10 nauczycieli (w tym logopeda) oraz 10 pracowników administracyjno – obsługowych.

 Rada pedagogiczna – kompetentna, nowatorska i merytorycznie przygotowana, swoją serdecznością i empatią zjednuje sobie rodziców, którzy zapisując swoje dziecko do przedszkola, dają wyraz swojego zaufania. Znajdują tutaj rzetelną, profesjonalną opiekę nad swoim dzieckiem, dbałość o higienę fizyczną i psychiczną, racjonalne, zdrowe żywienie, a przede wszystkim prawdziwą współpracę. Rodzice traktowani są z jednej strony jako klienci przedszkola, z drugiej – jako partnerzy w procesie wychowawczo – opiekuńczym. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego i oczekiwaniom rodziców stwarzamy możliwość pobytu w naszym przedszkolu dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Znajdują one tutaj zrozumienie, ciepło i życzliwość, a przede wszystkim fachową opiekę i pomoc. Indywidualne traktowanie każdego dziecka (autorskie programy nauczycieli!), dostrzeżenie jego możliwości psychoruchowych i przede wszystkim wszechstronny rozwój – to cel przyświecający pracy całego zespołu pedagogicznego i wszystkich pracowników.

2 czerwca 2012 roku na długo zostanie wszystkim w pamięci; w tym dniu odbyła się bowiem bardzo ważna uroczystość – zmiana nazwy przedszkola. Na podstawie wspólnego wniosku Dyrektora Przedszkola, Pani Małgorzaty Janickiej i Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Anny Zajdler oraz Uchwały NR XVII/84/2012 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dniem 1 września 2012 roku nasze przedszkole nosi nazwę:

Przedszkole BAJKA w Międzyborzu.

Historia 4

Na zdjęciu od prawej stoją: Dyrektor przedszkola – Pani Małgorzata Janicka, przedszkolak – Filip Kozikowski, Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz – Pan Jarosław Głowacki, Proboszcz, który dokonuje poświecenia tablicy – ksiądz Jan Niczypor; w tle Panie prowadzące uroczystość – Małgorzata Mazur i Longina Mizera.

W latach 2007 – 2012 przedszkole uczestniczyło w wielu spotkaniach i imprezach o charakterze lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, m. in. Dni Międzyborza, „Podaruj paczkę na kresy” – akcja organizowana przez dolnośląskiego Kuratora oświaty, „Góra grosza” – akcja organizowana pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Nasza działalność nie zamyka się w obrębie przedszkola. Przedstawiamy swój dorobek w szerszym środowisku na różnorodnych festynach, konkursach, zawodach sportowych, np. w Sycowie, w Twardogórze, we Wrocławiu. Przedszkole jest organizatorem cyklicznego, międzyprzedszkolnego konkursu literackiego „Moje ulubione bajki” , do którego zapraszane są przedszkola z Sycowa i Twardogóry. Na podkreślenie zasługuje również umiejętność pozyskiwania przez przedszkole sponsorów i darczyńców, dzięki którym mamy bogato wyposażoną bazę dydaktyczną; wśród naszych sponsorów, z którymi systematycznie współpracujemy możemy wymienić m.in. Okręgową Spółdzielnią Mleczarską, lokalne zakłady meblowe, a przede wszystkim GKN Driveline Polska S.A. z Oleśnicy. Ten właśnie zakład w listopadzie 2011r. ogłosił konkurs czytelniczy, do którego pani dyrektor napisała projekt pod hasłem „W krainie bajek i baśni”; projekt zajął trzecie miejsce wśród dwunastu zakwalifikowanych ( pozyskana kwota to 7000 zł !). W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o wzorcowej współpracy z Radą Rodziców; dzięki zebranym środkom na organizowanych co roku przez Radę Rodziców zabawach karnawałowych  przedszkole zyskuje nowe zabawki, a nasz plac zabaw atrakcyjne zjeżdżalnie i huśtawki.

Historia naszego przedszkola to nieustanne zmiany i poszukiwania, to kreatywność ludzi i dążenie do doskonałości   w myśl zasady: „Klient ma być nie tylko zadowolony, ale i zachwycony”. Jesteśmy dumni z tych wszystkich dokonań i osiągnięć, które złożyły się na ponad 45 – lecie istnienia przedszkola w Międzyborzu.

2013-2018

(opracowano przez mgr Katarzyna Niwa, mgr Justyna Kędziora, Sebastian Michalski)

Zespół w składzie: nauczycielki – mgr Katarzyna Niwa i mgr Justyna Kędziora oraz p. Sebastian Michalski na spotkaniu w miesiącu styczniu 2018 roku uaktualnili historię naszego przedszkola zawierając w niej lata 2013 – 2018.

W latach 2013 – 2017 przedszkole mieściło się w dwóch budynkach: główny budynek przedszkola na ulicy Kościelnej z trzema oddziałami oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego przy ulicy Wrocławskiej z dwoma oddziałami. Dzieci uczęszczały do pięciu oddziałów przedszkolnych, które nazywały się: gr. I KRASNOLUDKI (dzieci 2,5 – 3 lata), gr. II BIEDRONKI (dzieci 3 –4 lata), gr. III MOTYLKI (dzieci 4 – letnie), gr. IV ŻABKI i gr. V TYGRYSKI (dzieci 5 – letnie). Dzieci mają możliwość korzystania z kolorowych i estetycznych sal, ale także z odnowionego i przeorganizowanego terenu wokół głównego budynku przedszkola. Plac zabaw zyskał nowy wygląd – i został doposażony w nowoczesne, spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa sprzęty do zabaw. Zachwycone dzieci do dnia obecnego mogą odbywać „podróże” pięknym kolorowym samolotem, przenieść się w świat tropikalnej dżungli korzystając z zakręconej zjeżdżalni pod palmami czy bujać się na ogromnej gąsienicy żywcem przeniesionej z bajki „Alicja w krainie czarów”. Ponadto dzieci mają możliwość budowania fantazyjnych zamków i babek z piasku w pięknej piaskownicy oraz wspinać się na ściankę wspinaczkową.

Rosnące zainteresowanie rodziców posyłaniem dzieci do naszego przedszkola spowodowało, iż we wrześniu 2016 został utworzony kolejny oddział przedszkolny w budynku Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu. Swoją salę miały tam dzieci sześcioletnie – ZERÓWKA. Rok później dołączyły do nich kolejne dzieci zerówkowe tworząc tym samym dwie grupy: 0a, 0b.

Rok 2017 to rok licznych zmian w naszym przedszkolu. Zmiany w Systemie Oświaty (likwidacja gimnazjów) spowodowały, że grupy dzieci 5 – letnich (ŻABKI i TYGRYSKI) zostały przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej – filii w Kraszowie. Dzieci korzystają z odnowionych, przestronnych i jasnych sal dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych, a także z ładnego i bezpiecznego placu zabaw. Obecnie do naszego przedszkola uczęszcza ponad 160 dzieci.

W tym momencie nasza kadra pedagogiczna została wzbogacona o kolejnych, młodych i wykwalifikowanych nauczycieli. Rodzice i dzieci mogą korzystać ze wsparcia nauczycieli wychowawców oraz zatrudnionych specjalistów: logopedy, oligofrenopedagogów oraz nauczycieli języka angielskiego i religii. Nasze przedszkole może pochwalić się także życzliwym, oddanym dzieciom personelem administracyjno – obsługowym. Warto dodać, że każda grupa ma do dyspozycji pomoc nauczyciela, co zwiększa bezpieczeństwo dzieci i usprawnia funkcjonowanie placówki.

Nasze przedszkole słynie ze smacznych, urozmaiconych i zbilansowanych posiłków. Dbają o to oddane swojej pracy kucharki. W roku 2017 zmiany dotknęły także naszej przedszkolnej kuchni. Po wielu latach pracy na emeryturę odeszła główna kucharka pani Halina Zamelek, a jej miejsce zajęła oddana pasji gotowania pani Agnieszka Zawielak.

Jako placówka oświatowa wyróżniała i w dalszym ciągu wyróżnia nas wyjątkowa aktywność w środowisku lokalnym. Chętnie bierzemy udział w rożnego rodzaju imprezach artystycznych, plenerowych, konkursach, wycieczkach oraz projektach. Aktywnie współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi na terenie gminy i powiatu.

Kładziemy duży nacisk na współpracę z rodzicami naszych przedszkolaków kreując wspólny kierunek oddziaływań wychowawczych. Wpływamy na rozwój osobowości dziecka, jego zachowania i system wartości, uwzględniając jego potrzeby i zainteresowania. Zapewniamy wychowankom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych warunkach oraz przyjaznej i życzliwej atmosferze.

Historia naszego przedszkola sięga już 50 – ciu lat. Przez pół wieku działalności przedszkola zmieniał się personel i dzieci, ale niezmienna zostaje pasja w tworzeniu coraz to lepszej przyszłości i nadzieja, iż nasi absolwenci będą aktywnymi współtwórcami tego dzieła. W bieżącym roku szkolnym będziemy obchodzić jubileusz 50 – lecia istnienia Przedszkola w Międzyborzu. Będzie to czas podsumowania dotychczasowej działalności placówki, wspominania minionych lat, ale także planowanie dalszych kierunków rozwoju przedszkola.

2018 – 2021

(opracowane przez mgr Monikę Szymczyk i mgr Justynę Kędziorę)

Rok 2018 zapisał się szczególnie na kartach historii. 21. i 22. kwietnia 2018 roku obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia Przedszkola w Międzyborzu. Obchody podzielono na dwa dni. W sobotę od godziny 10:00 odbyła się część oficjalna na którą zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, a także dyrektorzy oraz absolwenci przedszkola. Wśród zaproszonych gości znalazł się Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk, który jak sam przyznał był zachwycony poziomem jaki zaprezentowało nasze przedszkole. Najważniejszymi gośćmi w tym dniu były jednak dzieci, które jak zwykle stanęły na wysokości zadania i przepięknie wystąpiły z programem artystycznym.  Były torty dla wszystkich , race a dla gości i absolwentów uroczysty obiad, którzy serwowany był w głównym budynku przedszkola. W drugim dniu, tj. w niedzielę, 22 kwietnia dzieci, rodzice oraz pracownicy przedszkola spotkali się na uroczystej jubileuszowej mszy świętej w kościele parafialnym w Międzyborzu, która zwieńczyła odchody jubileuszu Przedszkola w Międzyborzu.

W czerwcu 2018 roku po wielu latach oddanej pracy na zasłużoną emeryturę przeszła pani Longina Mizera.

Od września 2018 roku w głównym budynku przedszkola na ulicy Kościelnej mieściły się trzy grupy, a dwa oddziały zostały utworzone dla dzieci 5 letnich w Szkole Podstawowej przy ulicy Wrocławskiej. Łącznie do przedszkola uczęszczało 110 dzieci. Wszystkie sale przedszkolne były duże, szczególnie te nowo powstałe. Wszystkie sale były jasne, duże, wielofunkcyjne, dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci, dobrze wyposażone i estetyczne. Były idealnym miejscem do zabawy i wypoczynku.

6 kwietnia 2019 r.  to szczególna data w  historii naszej BAJKI bowiem tego dnia odbyła się konferencja poświęcona nowym technologiom w przedszkolu, której głównym organizatorem była właśnie nasza placówka. Przy wsparciu Powiatu Oleśnickiego, Miasta  i Gminy Międzybórz, Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury – udział w konferencji wzięło ponad 40 nauczycieli wychowania przedszkolnego z województwa dolnośląskiego. Konferencja rozpoczęła się od wykładu doktor Anny Hildebrandt – Mrozek – doświadczonego coacha, trenera, konsultanta i doradcy w obszarach: zarządzania sobą, zarządzania zmianą, odkrywania talentów i mocnych stron, rozwijania inteligencji emocjonalnej.

Po wykładzie pani doktor nasz nauczyciel – Pani Katarzyna Niwa przedstawiła innowację pedagogiczną realizowaną w naszym przedszkolu pt. „Raz, dwa, trzy – kodujesz Ty!”. Program z zakresu edukacji matematycznej i informatycznej z elementami wczesnego programowania. W sposób praktyczny przedstawiła jak w codziennej pracy wykorzystać nowoczesne technologie, ale również jak kształcić kompetencje cyfrowe bez użycia urządzeń multimedialnych. Następnie nauczyciele biorący udział w konferencji uczestniczyli w zajęciach pokazowych z wykorzystaniem min. Ozobotów, Robot Mouse czy Magicznego Dywanu, które wzorcowo poprowadziły nauczycielki: mgr Monika Szymczyk oraz mgr Justyna Kędziora.

Rok 2020 przyniósł ogromną rewolucję, nie tylko w naszym przedszkolu, ale także na całym świecie. W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią Covid – 19, od 11 marca 2020 r. polskie władze zdecydowały o zamknięciu wszystkich szkół, przedszkoli  i żłobków. Na początku zakładano, że placówki edukacyjno-opiekuńcze zamknięte będą na dwa tygodnie, ale wraz z rozwojem sytuacji termin zniesienia tych obostrzeń przesuwano.

25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, regulujące nauczanie zdalne w związku z pandemią koronawirusa. Pracownicy przedszkola przeszli na pracę zdalną. Przez okres pierwszych kilku dniu wspólnie z Radą Pedagogiczną i inspektorem danych osobowych, opracowaliśmy sposób prowadzenia zajęć na odległość z każdą grupą. Po wielu konsultacjach, podjęta została decyzja o utworzeniu dla każdej grupy przedszkolnej Fanpage grupowego – prywatnego, na komunikatorze społecznościowym. Rodzice dzieci poszczególnych grup, poprzez smsa wysłanego z telefonu służbowego, zostali poproszeni o przyjęcie zaproszenia i dołączenie do poszczególnych grup.

Od 30 marca 2020 roku, nauczycielki poszczególnych grup w sposób systematyczny, planowy i zgodny z programem nauczania oraz podstawą programową wychowania przedszkolnego, prowadziły zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na odległość. Od 25 maja 2020 roku przywrócone zostały zajęcia opiekuńcze w przedszkolu dla dzieci rodziców pracujących i nie mających możliwości zapewnienia im opieki w domu. Pozostałym dzieciom zapewniono kształcenie zdalne.

W grudniu 2020 roku przedszkole doczekało się gruntownego remontu szatni. Zostały wymienione drzwi i podłoga, zamontowano nowe oświetlenie. Szatnia zyskała nowy, jasny i przestronny wygląd.

Aby zwiększyć atrakcyjność pobytu najmłodszych dzieci w przedszkolu, za zgodą Pani Dyrektor, nauczycielka Justyna Kędziora  w porozumieniu z Radą Rodziców, zorganizowała „Mini Plac Zabaw”, na którym znalazły się: piaskownice, stoliki, huśtawka wahadłowa, bujaczki, domek, kocyki. Nowy Mini Plac Zabaw usytuowany wśród pięknej zieleni stał się wizytówką naszego przedszkola. Dzięki tym wszystkim urządzeniom, maluszki mogły uczyć się kontrolować swoje ciało, zdobywać umiejętność koordynowania i planowania swoich ruchów. Mogły rozwijać zmysł dotyku i pobudzać receptory czuciowe na dłoniach przy stawianiu babek z piasku, a dzięki huśtawce wahadłowej zrelaksować się, wyciszyć i uspokoić.

W czerwcu 2021 roku po wielu latach pracy na emeryturę przeszedł Pan Józef Dembny, który w przedszkolu pełnił funkcję konserwatora i palacza. Warto zaznaczyć, że Pan Józef bardzo często, ze względu na swoją pasję i zamiłowanie do muzyki, uświetniał życie przedszkolne piękną grą na akordeonie. Serdecznie dziękujemy!

Rozpoczynający się rok szkolny 2021/2022 to kolejne zmiany w naszej BAJCE, ponieważ do przedszkola wracają dzieci sześcioletnie. Nasze przedszkole zostaje powiększone o jeden oddział, który będzie mieścił się w budynku Szkoły Podstawowej w Międzyborzu. Razem pracowników jest więc 20, natomiast dzieci 150!

Międzybórz, 01.01.2022 r.

TOP
Skip to content