Witaj Mikołaju!

Dnia 3 grudnia br. BAJKOWE przedszkole odwiedził niecodzienny gość – święty Mikołaj. Do jego wizyty nasze przedszkolaki przygotowywały się już od jakiegoś czasu – wierszykami i piosenkami przywitały Mikołaja. Po krótkiej rozmowie nastąpił najbardziej wyczekiwany moment – rozdawanie prezentów. Dzieci były bar­dzo ucie­szone, że wresz­cie nad­szedł naj­faj­niej­szy mo­ment tego spo­tka­nia, więc każde z Nich od­waż­nie i z uśmie­chem na ustach pod­cho­dziło do Mi­ko­łaja po pre­zent, który póź­niej z ra­do­ścią otwie­rało, by spraw­dzić co tam cie­ka­wego się znaj­duje. Było bar­dzo miło i przy­jem­nie, ale jak czę­sto ma­wiamy, co do­bre szybko się koń­czy. Przy­szedł czas, by to wspólne spo­tka­nie, które do­star­czyło wszyst­kim mnó­stwo wra­żeń, a szcze­gól­nie tym naj­młod­szym za­koń­czyć. Przed­szko­laki jesz­cze raz ser­decz­nie po­dzię­ko­wały Mi­ko­ła­jowi za otrzy­mane pre­zenty, po­że­gnały Go i po­pro­siły, by przy­był do Nich za rok. Warto również wspomnieć, że wizyta Mikołaja to nie jedyna z niespodzianek jakie czekały nasze przedszkolaki tego dnia ponieważ na placu przed głównym budynkiem Przedszkola BAJKA pojawiła się karuzela. Każdy kto z niej skorzystał przy okazaniu specjalnego kuponu od Mikołaja mógł odebrać kolejny prezent w postaci maskotki.